Lunes, Marso 5, 2012

Java Strings

Java String Array

String[] str_array = new String[2];

str_array[0] = "Java String";
str_array[1] = "Java String Array";

System.out.println("Index 0 : " +str_array);
System.out.println("Index 1 : " +str_array);

Output
Index 0 : Java String
Index 1 : Java String Array

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Java String - Concatenation


String a = "Java String1";
String b = "Java String2";

System.out.println("Concatenating String: " +a+b);

Output
Concatenating String: Java String1JavaString2

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Java: Convert String to int


String str_int = "10";
int a = Integer.parseInt(str_int);
//printing a which is integer
System.out.println("Java String to int: " +a);

Output
Java String to int: 10

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Java Split String

String str_a = "Java String";
//Java String Length
int le = str_a.length();
System.out.println("Length of string is: " +len);
//start index 0
System.out.println("Character at 5: " +str_a.charAt(5));
System.out.println("Characters from 5 till end: " +str_a.substring(5, len));

Output
Length of string is: 11
Character at 5: S
Character from 5 till end: String

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Java String Comparison

String a = new String("Java String");
String b = new String("Java String");

if (a == b)
    System.out.println("Both Java Strings are equal.");
else
    System.out.println("Java Strings are not equal.");
   
if (a.equals(b))
    System.ou.println("Both Java Strings are equal.");
else
    System.out.println("Java String are not equal.");
   
Output
Java String are not equal.
Both Java Strings are equal.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Java String Replace


String str_orginal = "A Java String";
String str_replaced = str_original.replace('a','b');
System.out.println("Original String = " +str_original);
System.out.println("Replaced String = " +str_replaced);

Output

Original String = A Java String
Replaced String = A Jbvb String

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Java String Upper/Lower Cases

String str_orig = "Java String";
System.out.println("Original String: " +str_orig);
String str_low = str_orig.toLowerCase();
System.out.println("Lower case String: " +str_low);
String str_upper = str_orig.UpperCase();
System.out.println("Upper case String: " +str_upper);

Output
Original String: Java String
Lower case String: java string
Upper case String: JAVA STRING

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Java String Trim

String str_a = "Java String";
System.out.println("String is: " +str_a+ " of length: " +str_length());
System.out.println("Trimmed String is: " +str_a.trim()+ " of length: " +str_a.length);

Output
String is: Java String of length: 16
Trimmed String is: Java String of length: 12

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento